Menu:

Rok szkolny 2015/2016

Adres:

Szkoła Podstawowa
im. ppłk Stefana Skoczylasa
ul. Lubelska 37
21-533 Rossosz

Telefon/Fax:

(083)378-45-17

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Rossoszu

W szkole Podstawowej w Rossoszu dnia 23 marca miała miejsce doniosła uroczystość – 98 rocznica urodzin Patrona szkoły ppłk Stefana Skoczylasa.

Dyrektor szkoły Pani Lucyna Krać przywitała licznie przybyłych gości. Wśród nich, przedstawicieli Związku Żołnierzy BCh: Pana Mariana Wojtasa - Członka Prezydium Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCh w Warszawie, Pana Edwarda Harasima - V-ce Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy BCh w Lublinie, Pana Jana Kusza – członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy BCh w Lublinie, Pana Józefa Koprianiuka - Prezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Żołnierzy BCh w Rossoszu. Przywitała też przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych: Panią Czesławę Uścińską – pełniącą obowiązki kierownika delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, Pana Andrzeja Marciniuka - przedstawiciela Marszałka Województwa Lubelskiego , Pana Mateusza Majewskiego - Radnego Powiatu Bialskiego oraz licznie przybyłych przedstawicieli władz samorządowych z Panem Kazimierzem Weremkowiczem -Wójtem Gminny Rossosz na czele.

Pani Lucyna Krać – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rossoszu otwierając uroczyste spotkanie podkreśliła, że ”dzisiejsze spotkanie to dla zebranych uczniów, nauczycieli i gości czas, w którym przypominamy sobie postać Patrona, oddajemy cześć Jego pamięci. Staramy się także uczciwie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dziś na co dzień dajemy świadectwo, że godni jesteśmy imienia bohatera Podlaskiej ziemi, który umiał być patriotą zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.”

Następnie dyrektor szkoły przypomniała sylwetkę bohatera. Stefan Skoczylas urodził się 25 marca 1918 r. w Turowoli na Lubelszczyźnie. Rodzina była liczna. Skoczylasowie mieli 9 dzieci, Stefan był szóstym dzieckiem z kolei. W 1932 roku ukończył szkołę powszechną
w Puchaczowie i zdał egzamin do Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamojskiego w Lublinie. Lata spędzone w gimnazjum nie należały do łatwych. W szkole jednak nie był nieśmiałym wiejskim chłopcem. Szybko ujawniły się jego zdolności i przywódczy temperament. Był członkiem samorządu szkolnego oraz redagował międzyszkolne pismo młodzieży szkół lubelskich „W słońce". Pełen twórczych inspiracji znajdował się
w czołowej grupie nie tylko klasy, lecz także szkoły.

W maju 1937 roku zdał maturę. Zamieszkał w Lublinie. Wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej „Siew" i otrzymał pracę instruktora Zarządu Wojewódzkiego tej organizacji / ZMW/. Wybuch wojny nie pozwolił kontynuować rozpoczętych studiów na wydziale Prawno – Ekonomicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zorganizował nasłuch i wydawał pierwsze numery Biuletynu Polskiego. Na rowerze rozwoził to nielegalne pismo do lubelskich wsi przekazując ludności pierwsze wieści z frontów walki oraz szerząc wiarę w konieczność i skuteczność walki
z hitleryzmem.

Jesienią 1941 roku Stefan Skoczylas uniknął aresztowania dzięki dzielności torturowanej koleżanki / Wacławy Komoli/. Z tego powodu opuścił Lublin i schronił się w Warszawie. Wkrótce otrzymał nominację na komendanta Batalionów Chłopskich w Podokręgu IVa (Podlasie) – podlegały mu powiaty: Włodawa, Biała Podlaska, Łuków, Siedlce i Radzyń Podlaski.

W lutym 1944 roku na bazie I Batalionu Ziemi Podlaskiej zorganizował Leśną Szkołę Podchorążych Batalionów Chłopskich w okolicach wsi Rossosz; w lesie Sumierz.

Stefan Skoczylas był nie tylko świetnym organizatorem Batalionów Chłopskich, przewidującym politykiem i uzdolnionym redaktorem, był także działaczem oświatowym m.in. opracował program korespondencyjnego kursu z socjologii i ekonomii na średnim poziomie dla działaczy ludowych na Podlasiu a także starał się szerzyć we wsiach tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej. 5 czerwca 1944 roku 26 letni Stefan Skoczylas został aresztowany przez gestapo i osadzony na Pawiaku w Warszawie. Następnie przewieziono go do obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Był to koszmarny transport, który na bocznicy w Skierniewicach zostawił trzy wagony spalonych żywcem więźniów. Tam Skoczylas z grupą więźniów organizuje ucieczkę, która kończy się niepowodzeniem. Po schwytaniu przeszedł tortury gestapowskiego śledztwa i umieszczony został w karnej kompanii.
Z obozu Gross Rosen został przewieziony do obozu Dora Mitelbau, gdzie schorowany i wycieńczony zmarł mając 27 lat w szpitalu więziennym
w styczniu 1945 roku.

Następnie wszyscy zebrani minutą ciszy oddali hołd poległym podczas
II wojny światowej.

Dyrektor Szkoły przytoczyła liczne przykłady dobrej nauki i zachowania uczniów szkoły świadczące o tym, że szkoła godna jest imienia Patrona ppłk Stefana Skoczylasa.

W dalszej części dyrektor szkoły Pani Lucyna Krać podziękowała za wyróżnienie dyrektora szkoły medalem za zasługi 75- lecia powołania Batalionów Chłopskich – nadanym przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz za wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej im. ppłk Stefana Skoczylasa w Rossoszu "Złotym Asem" za 2015 rok, za pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych oraz tradycji historycznych – nadanym przez Zespół Redakcyjny strony internetowej www.kl30.pl. Podziękowanie i gratulacje otrzymał także Pan Kazimierz Weremkowicz - Wójt Gminy Rossosz.

Następnie Pani Czesława Uścińska – pełniąca obowiązki kierownika delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej
w imieniu Pana Roberta Gmitruczuka - Wicewojewody Lubelskiego odczytała list z okazji obchodzonej uroczystości, zaś Pan Andrzej Marciniuk w imieniu Pana Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego oraz w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego wręczył Dyplom Uznania dla SP im. ppłk Stefana Skoczylasa w Rossoszu z okazji 98 rocznicy urodzin Patrona Szkoły na ręce dyrektora szkoły.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Pan Edward Harasim - V-ce Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy BCh w Lublinie, który wspominał o działalności Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie. Pan Marian Wojtas - Członek Prezydium Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCh w Warszawie wręczył Dyplom uznania dla dyrektora szkoły nadany przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Pan Wojtas w swoim przemówieniu często zwracał się do młodzieży szkolnej podkreślając, że dziś przed nimi inne wyzwanie bo cytując Cycero „Żadne miejsce nie powinno Ci być misze nad Ojczyznę” - do młodzieży dziś należy podbijanie świata wiedzą. Pani Krystyna Rachoń – Kulicka - vice prezes Oddziału Powiatowego ZNP W Białej Podlaskiej odczytała skierowany do młodzieży szkolnej list. Następnie odbyło się podsumowanie przeprowadzonego konkursu wiedzy o Patronie. Konkurs obejmował starszą młodzież szkolną (klasy IV – VI) . I miejsce w konkursie zajęły ex eqvo Gabriela Chwedoruk i Sylwia Ossowska z kl. IV, II miejsce Aleksandra Bujnik z kl. V, III miejsce Paulina Kalicka z Kl. VI. Nagrody laureatom konkursu wręczył Pan Marek Kulawiec, który konkurs przygotował i przeprowadził. Zaś w konkursie plastycznym „Portret Stefana Skoczylasa” wśród klas młodszych nagrodzono klasę I, a wśród klas starszych klasę IV. Pani Jolanta Dymowska – koordynator konkursu, wręczyła nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wszystkim uczestnikom konkursu. W części artystycznej wystąpił zespół Wierzbaki (prowadzony przez Danutę Szaniawską). W przedstawieniu dzieci mówiły o zaszczycie i dumie z postawy Patrona szkoły. Podkreślały, że „naród, który nie zna swojej historii i tradycji – ginie”. Dzieci przedstawiły wybrane ,wiosenne zwyczaje i gry ludowe, być może takie gry w jakie bawił się Patron szkoły kiedy był dzieckiem.

Zaś młodzież starsza przedstawiła montaż (przygotowany przez panią Urszulę Tomczak) - wspomnienia z życia i działalności Patrona. Prezentacja pięknego i tragicznego życiorysu młodego patrioty przeplatana była pieśniami wykonanymi przez chór szkolny (pod kierunkiem pani Agnieszki Zgiet). Uroczystościom szkolnym towarzyszyła wystawa zdjęć „Rossosz w starej fotografii”.

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w organizację obchodów Dnia Patrona Szkoły, a przybyłym gościom za udział w uroczystości i założyła życzenia świąteczne.

Danuta Szaniawska